Panama

Panama (oficialiai Panamos Respublika) � pie?iausia Centrin?s Amerikos valstyb?, jungianti �iaur?s ir Piet? Amerikos �emynus. Ribojasi su Kosta Rika �iaur?s vakaruose, Kolumbija pietry?iuose, taip pat Ramiuoju vandenynupietuose ir Karib? j?ra �iaur?je.

Panamos valstyb? ?sik?rusi siauroje Panamos s?smaukoje tarp Karib? j?ros rytuose ir Ramiojo vandenyno vakaruose. �alis yra �iaur?s Amerikos �emyne, nors kartais teritorija, esanti ? pietus nuo Panamos kanalo, jau priskiriama Piet? Amerikai. �alies pavir�ius kalnuotas � per Panam? driekiasi Kordiljer? kalnag?briai: Talamankos Kordiljera, Centrin? Kordiljera ir kt. Auk�?iausia �alies vieta yra Baru ugnikalnis (3475 m). �alyje st?kso dar keli ugnikalniai, ta?iau visi nebeaktyv?s.

Panamos kranto linija vingiuota, su daug ?lank? ir lag?n?, pietuose i�siki�a Asuero pusiasalis. �alies pakrant?se gausu sal? � Panamos ?lankoje i�sid?s?iusios Perl? salos, �ymios ten randamais perlais, pietvakariuose yra nema�a Koibos sala, paskelbta gamtos rezervatu ir ?traukta ? UNESCO pasaulio paveld?, Karib? j?ros pakrant?je i�sibars?iusios smulkios San Blaso salos.

�alies pavir�i? rai�o daugyb? trump?, bet vandening? upi? ir upeli?. Dauguma j? laivybai netinkamos, slenkst?tos, o �emupiuose sudaro pelk?tas deltas. Svarbiausia �alies up? yra ?iagresas; ji yra patvenkta ir sudarytas didelis dirbtinis Gatuno e�eras. Kitos ilgesn?s up?s yra Tuira, Bajanas (sudarytas Bajano tvenkinys), ?ukunak?, Siksaola.

Panamos klimatas tropinis, b?dingi kar�ti ir dr?gni orai. Visus metus oro temperat?ra laikosi apie 25�30 �C, tik kalnuose v?siau. Ramiojo vandenyno pakrant?je d?l briz? oras kiek gaivesnis nei Karib? j?ros pakrant?je. Per metus i�krenta nuo 1300 iki daugiau nei 3000 mm krituli? (dr?gniausia rytuose). Li??i? laikotarpis paprastai t?siasi nuo gegu�?s iki lapkri?io. Nors perk?nijos da�nos, ta?iau �alis yra toliau nuo ?prasto uragan? kelio.

Apie 40 % Panamos ploto dengia dr?gnieji atogr?�? mi�kai � daugiau kaip 2000 atogr?�? augal? r?�i? buvein?. J?r? pakrant?se ve�i mangrovi? s?�alynai. Sausesniuose rytuose plyti savanos, kr?mynai. Ypa? turtinga bio?vairove pasi�ymi �alies rytuose esanti sunkiai ?�engiama, retai apgyvendinta Darjeno sritis. Ten ?kurtas Darjeno nacionalinis parkas (pasaulio paveldo objektas).

Ekonomika

Tur?dama kanal?, Panama yra tarptautin?s prekybos kry�kel?. Jos ekonomikai labai svarbus pelnas i� Panamos kanalo ir i� laisvosios prekybos zonos, esan?ios apibus jo. Nuo 1970 m. Panama � vienas i� pasaulio finans? centr?, jos neapmokestinama bankininkyst? traukia investuotojus i� viso pasaulio. Be to, Panama turi vien? did�iausi? prekybos laivyn? pasaulyje. Dauguma su Panamos v?liava plaukiojan?i? laiv? priklauso u�sienio kompanijoms.

Panamos klimatas kar�tas ir dr?gnas, �em? derlinga tod?l �alies �emdirbiai beveik apr?pina valstyb? maisto produktais. Pagrindin?s �em?s ?kio kult?ros � ry�iai, kukur?zai ir pupel?s, eksportui auginami bananai, kavos pupel?s ir cukranendr?s. Svarbi eksporto prek? � krevet?s.

Gyventojai

2010 m. Panamoje gyveno 3,4 mln. gyventoj?. D?l buvimo prekybos keli? kry�kel?je Panamoje susidar? labai marga etnin?/rasin? sud?tis. Pus? �alies gyventoj? (50,1 %, 2000 m.) sudaro metisai. Juodaod�iai ir mulatai drauge sudaro 22 % panamie?i?. Vietiniai �alies gyventojai ind?nai sudaro 6,7 % (emberai, vounanai, gvaimiai, kunai, nasai, bribriai). Baltieji sudaro 8,6 % gyventoj? (daugiausia ispan? kilm?s), azijie?iai 5,5 % (ypa? kinai), kiti 7,1 %.

I� Panamos gyventoj? 92 % yra krik�?ionys, i� j? did�ioji dauguma (75�85 % �alies gyventoj?) yra katalikai, 15�25 % protestantai. Panama yra svarbus bahaj? tik?jimo centras � �i? religij? i�pa�?sta ~2 % gyventoj?, veikia bahaj? �ventykla. Taip pat yra jud?j?, musulmon?, hinduist?, budist?, rastafari?. Dalis ind?n? praktikuoja savo tik?jimus.

93 % �alies gyventoj? gimtoji kalba yra ispan?. Tarp juodaod�i?, dalies ind?n? populiari angl? kalba ir jos kreoliniai dialektai.

Daugiau nei pus? Panamos gyventoj? susitelk? siaurame ruo�e aplink Panamos kanal? tarp Panamos ir Kolono miest?. Taip pat tankiau gyvenami �alies pietvakariai. Karib? j?ros pakrant? ir Darjeno sritis gyvenama labai retai.

Kult?ra

Panamoje b?dinga Lotyn? Amerikos kult?ra su stipria Karib? kult?ros ?taka. Paplit? muzikos ir �okio stiliai yra regis, salsa, regetonas, d�iazas, bliuzas, pop muzika. Panamos ind?nai �ym?s savo i�vystytais tekstil?s (mola audimas), med�io rai�ybos, keramikos, kauki? gamybos amatais. Tradicinis panamie?i? moter? drabu�is vadinamas poljera.

Populiariausias sportas Panamoje � beisbolas. Taip pat populiarus boksas, krep�inis, futbolas, tinklinis, tenisas, golfas.